GLT協調長 林 炳 焜-中華

工作職掌:

     (一)擬定本區年度獅子教育政策

     (二)規劃及執行本區各項教育訓練

     (三)宣揚獅子主義精神及政策

     (四)教導獅友了解獅子禮儀,獅子倫理,領導品質等,以使會務穩定發展

     (五)培養講師人才及進階訓練,包括知識,技能及素養,

     (六)選派獅友參加台灣總會各項訓鍊活動

     (七)舉辦講師巡迴分會活動

     (八)協助專分區與各分會舉辦演講活動